Youtube頻道HTD製作了這支影片,把6000根火柴排成一個方塊,然後接著點火。        

               

 

你可能可以預測接下來的畫面,但你不會想到那聲音有多的療癒人心!