【NO.1】不要輕易讓男朋友躺在你腿上……       


因為他看到的畫面可能跟你想的不一樣…… 

 【NO.2】跟女孩子開玩笑可以碰哪些部位才不會顯得很猥瑣?


答:用自己的臉碰她的巴掌       


【NO.3】高帥富的絕招 是那麼的老套 卻屢屢的見效       


【NO.4】「老闆,我買的是雞腿,怎麼給我發了雞爪??」「那你拆開看了嗎?」「等會啊。。。。。拆開了,確實是雞爪」「對不起,真空包裝產品,拆開概不退換!!       


【NO.5】有一種秀叫做:同款不同臉~       


【NO.6】我手機里的我,和男友手機里的我       


【NO.7】想和女生談戀愛,男生必須得先明白的一些道理,感覺步步雷池       


【NO.8】小頭爸爸再有錢又有什麼用…                     


【NO.9】今年這兩個日子竟然重疊了,好闊怕!       


【NO.10】gay和蕾絲反將爸媽一軍,哈哈哈哈哈哈簡直機智