UFO一直以來都世人討論的焦點,然而在許多人的印象中它們都是在天上被人們所發現,那麼UFO有沒有可能藏在海里?


                                                                                    

據部分傳言說其實UFO一直都藏匿在地球的海洋中,而且曾經有人目睹UFO在海底起飛,那麼UFO是不是真的藏在海底裡呢?

在波羅的海,英國一架海底探測船在進行海底探查的時候發現了一個類似於不明飛船的物體,而且研究後發現這個不明飛船已經在海底藏匿了14000年之久。


       

▼鉛筆指的這個圓形的圖案就是探測器探測到的海底不明飛行物


       

▼從這個圖可以看出,這個不明飛行物是墜落海底的因為它身後有一條長長的拖痕。


       

▼海底探測器拍攝下的圖片


       

▼從圖片可以看出這個不明飛行物已經差不多變成了化石,而且在左下角還有一些類似樓梯的結構。


       

▼這張是聲吶探測的圖片


       

▼這些金屬是從這個不明飛行物上面取下來的,科學家拿去化驗得出這個金屬與曾經發現的隕石上的金屬元素一樣,從未在地球出現過。


       

影片:        

 

14000年...那時候地球根本就沒有生物可一做出這樣的東西吧!        


8.png7.png         


       

4.pngScreenshot.png

3.png2.png

1.png

1.png

1.png

1.png

1.png


1.png

1.png

156.jpg


154.jpg

157.jpg

155.jpg

151.jpg

148.jpg

147.jpg

149.jpg


150.jpg


145.jpg

150.jpg


141.jpg

146.jpg

152.jpg


143.jpg

140.jpg

139.jpg

138.jpg137.jpg

136.jpg


135.jpg

134.jpg

130.jpg


131.jpg

128.jpg

127.jpg

121.jpg


122.jpg

123.jpg

124.jpg


119.jpg

117.jpg

116.jpg


115.jpg

120.jpg

114.jpg

107.jpg


111.jpg

110.jpg


108.jpg
106.jpg

105.jpg

101.jpg


099.jpg

103.jpg

102.jpg


098.jpg

097.jpg

096.jpg


095.jpg

092.jpg

091.jpg

090.jpg


089.jpg


085.jpg094.jpg

088.jpg


086.jpg

060.jpg

064.jpg

063.jpg


061.jpg

057.jpg

059.jpg


056.jpg

055.jpg


052.jpg

051.jpg

050.jpg

049.jpg


048.jpg

047.jpg

046.jpg


045.jpg

044.jpg

043.jpg


040.jpg

039.jpg

038.jpg

037.jpg


036.jpg

035.jpg

034.jpg


033.jpg

032.jpg

031.jpg


030.jpg

029.jpg

028.jpg

027.jpg


5ec5bf25-5678-51e6-3b98-b76cd648b954.jpg