DIY聚寶盆招財法 材料準備篇


           

1.找一個上口有收口的盆子當聚寶盆,上方形狀一定有收口,這樣錢財入袋後,才不易流失。  

2.準備五行的水晶,五行代表木、火、土、金、水  

五行水晶代表色  

木→綠色、青色  

火→紅、紫、粉紅、橘橙  

土→黃、咖啡  

金→白、金、 

銀 水→黑、藍、灰  

可以依照顏色找五行水晶  

擺放順序木→火→土→金→水  

3.請準備50元硬幣,需要12枚 切記擺放50元硬幣時要將50元字樣朝上。 


4.準備幾個金元寶,表示發財(可以準備8個,代表發發發) 

5.準備一個紅包袋,紅包袋需要剪成正方形;並在紅紙上寫上祈福人的姓名及生辰 
                       

DIY聚寶盆招財法 製作篇


1. 先依照順序將水晶放入鋪平 黑色→白色→黃水晶→紫水晶→綠水晶  

2. 再放入50元硬幣(硬幣可以重疊)  

3. 再放入金元寶  

4. 紅紙放在聚寶盆下方(紅紙上可以寫下全家人的姓名及生辰)  
完成上述4個步驟後,就可以將聚寶盆擺放在家中的財位,讓全家的財運滾滾來! 


8.png


7.png         


       

4.png


Screenshot.png

3.png


2.png

1.png

1.png


1.png

1.png

1.png

1.png


1.png

156.jpg

154.jpg


157.jpg

155.jpg

151.jpg


148.jpg

147.jpg

149.jpg

150.jpg145.jpg

150.jpg

141.jpg


146.jpg

152.jpg

143.jpg


140.jpg

139.jpg

138.jpg137.jpg

136.jpg

135.jpg


134.jpg

130.jpg

131.jpg


128.jpg

127.jpg

121.jpg


122.jpg

123.jpg

124.jpg

119.jpg


117.jpg

116.jpg

115.jpg


120.jpg

114.jpg

107.jpg


111.jpg

110.jpg


108.jpg

106.jpg

105.jpg

101.jpg


099.jpg

103.jpg

102.jpg

098.jpg


097.jpg

096.jpg

095.jpg


092.jpg

091.jpg

090.jpg


089.jpg


085.jpg


094.jpg

088.jpg

086.jpg


060.jpg

064.jpg

063.jpg


061.jpg

057.jpg

059.jpg

056.jpg


055.jpg


052.jpg


051.jpg

050.jpg

049.jpg


048.jpg

047.jpg

046.jpg

045.jpg


044.jpg

043.jpg

040.jpg


039.jpg

038.jpg

037.jpg


036.jpg

035.jpg

034.jpg

033.jpg


032.jpg

031.jpg

030.jpg


029.jpg

028.jpg

027.jpg


5ec5bf25-5678-51e6-3b98-b76cd648b954.jpg